Zwrot towaru

§ 1 Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy (zwrot Towaru)
1.Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres mailowy biuro@newtool.pl lub wysłanie oświadczenia na adres korespondencyjny Sprzedawcy : Newtool sp. z o.o. ul. Chrzanowskiego 36 B, 80-278 Gdańsk.
2.Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy oraz załącznik nr 1 .
3.W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
4.Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
5. Powyższe uprawnienia dotyczą wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, stosuje się je tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

§ 2 Obowiązki Konsumenta
1.Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.
2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).
3. Konsument ponosi wyłączną odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru , będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
4. Zwracany Towar nie może nosić śladów używania, musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu . W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie uznany za nadający się do Zwrotu.
5. W przypadku gdy zwrot produktu zostanie odrzucony ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania , Klientowi zostanie przekazana na wskazany adres email informacja o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 5 dni roboczych na wskazany adres zwrotny Towar zostanie odesłany, Sprzedawca pokryje koszt przesyłki.

§ 3 Obowiązki Sprzedawcy
1.Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów, przy czym Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
2.Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
3.Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
4.Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy, tj. w odniesieniu do umów:
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
- zawartej w drodze aukcji publicznej;


Wzór formularza odstąpienia przez Klienta od Umowy Sprzedaży

(formularz ten należy wypełnić i odesłać w przypadku jeżeli Klient odstępuje od zawartej ze Sprzedawcą umowy)

Data:

Adresat:
Dane teleadresowe:
NEWTOOL sp. z o.o.
ul. Chrzanowskiego 36 B
80-278 Gdańsk

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (wymienić towary zgodnie z ich specyfikacją podaną na fakturze dostawy):

-

-

-

-

-

Data odbioru Towaru (numer faktury):
Imię i nazwisko konsumenta:
Adres konsumenta:
Numer zamówienia:
Numer telefonu:
Adres mailowy konsumenta:
Ewentualny numer konta: 

Niniejsza strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności, jednakże w żaden sposób ich nie wykorzystuje do własnych celów. Warunki korzystania z plików cookies oraz ich przechowywania można zmienić w ustawieniach przeglądarki.